EPOPEJA PRAWNICZA w XII księgach prozą – epilog

EPILOG

Koncepcję przywrócenia legalnej wykładni ustaw konsultowałem z wieloma przedstawicielami tak teorii, jak i praktyki prawa. Wśród nich byli profesorowie wydziałów prawa i administracji naszych uniwersytetów, adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie i inni prawnicy zajmujący się profesjonalnie stosowaniem prawa.

Czytaj dalej EPOPEJA PRAWNICZA w XII księgach prozą – epilog

Księga XII. PRZYWRÓCENIE LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW

Opisane zdarzenia, na które posiadam dowody potwierdzające głoszone poglądy, Czytelnik może sobie ocenić w kontekście własnych doświadczeń w zakresie stosowania prawa. Jest źle, a zjawisko ma charakter postępujący i co gorsza obejmuje nie tylko procesy cywilne, czy administracyjne, ale także skutki wadliwych postępowań karnych.

Czytaj dalej Księga XII. PRZYWRÓCENIE LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW

Księga XI. POLETKO DOŚWIADCZALNE

Jako zawodowy inspektor pracy spotykający się, na co dzień z poszkodowanymi pracownikami, zwłaszcza w wyniku pozbawienia ich pracy, o przywróceniu do której może wiążąco orzec tylko sąd pracy, coraz częściej w XXI wieku stykałem się z bardzo niepochlebnymi opiniami o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj dalej Księga XI. POLETKO DOŚWIADCZALNE

Księga X. NIEPRAWORZĄDNA REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Konstytucyjna zasada zachowania praw słusznie nabytych łączy się ściśle z wprowadzaną na mocy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce reformą szkolnictwa wyższego, rozpoczętą z dniem wejścia w życie tych przepisów, czyli 1.10.2018 r.

Czytaj dalej Księga X. NIEPRAWORZĄDNA REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Księga IX. NARUSZENIE PRAW NABYTYCH BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarze bibliotek naukowych wyższych uczelni publicznych, w liczbie około 2.500 pracowników, zostali z chwilą wejścia w życie Prawa o szkolnictwie wyższym, z 2005 r. pozbawieni prawa do przyznanego im przez poprzednią ustawę bezwarunkowo 36 dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Czytaj dalej Księga IX. NARUSZENIE PRAW NABYTYCH BIBLIOTEKARZY

Księga VIII. UCHYBIENIE OCHRONIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu społecznym, egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej, co oznacza obowiązek realizacyjny, w rozumieniu art. 69 Konstytucji.

Czytaj dalej Księga VIII. UCHYBIENIE OCHRONIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Księga VII. NIERÓWNE TRAKTOWANIE W SFERZE PODATKOWEJ

Najsilniejszym przejawem równego lub nierównego traktowania obywateli względem prawa są daniny publiczne, formalnie nazywane podatkami. Skomplikowany charakter przepisów podatkowych sprawia, że obywatel gubi się w gąszczu regulacji prawnych.

Czytaj dalej Księga VII. NIERÓWNE TRAKTOWANIE W SFERZE PODATKOWEJ

Księga VI. SYSTEM PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Po zaakceptowaniu i wejściu w życie, w 1997 r. Konstytucji RP, następnym zasadniczym kierunkiem działania władz była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Wchodząc w strukturę określonego układu, czyli umowy prawnej, trzeba mieć świadomość, w jakim systemie przyjdzie funkcjonować.

Czytaj dalej Księga VI. SYSTEM PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Księga V. ZASADA ZACHOWANIA PRAW SŁUSZNIE NABYTYCH

Konstytucyjna zasada zachowania praw słusznie nabytych stanowi kanon demokratycznego państwa prawa, ponieważ przeciwdziała manipulacjom władzy w zakresie pogarszania sytuacji prawnej obywateli z przyczyn nieuzasadnionych i prawnie niedopuszczalnych.

Czytaj dalej Księga V. ZASADA ZACHOWANIA PRAW SŁUSZNIE NABYTYCH

Księga IV. SKUTKI BRAKU LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW W 2015 R.

Na temat konkretnych skutków braku legalnej wykładni ustaw będę pisał szczegółowo, odnosząc się do grup społecznych, których dotknęły negatywne konsekwencje, po to, aby uzmysłowić konieczność wypowiedzenia się w ramach referendum ogólnonarodowego za przywróceniem legalnej wykładni ustaw.

Czytaj dalej Księga IV. SKUTKI BRAKU LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW W 2015 R.